Prevádzkovateľom internetovej stránky http://www.basicdraft.eu (ďalej len „Internetová stránka“) je spoločnosť Basic Draft Technology, s.r.o. so sídlom Myslenická 156, 90203 Pezinok, zapísaná v Obchodnom reigistri: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95287/B

Všetky materiály, dokumenty, obrázky, texty a iné priamo či nepriamo súvisiace práva (ďalej len „Dokumenty“) na Internetovej stránke sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi a zmluvami. Kopírovanie, sťahovanie, publikovanie, rozširovanie, napodobňovanie alebo akékoľvek komerčné použitie Dokumentov Internetovej stránky alebo jej častí je zakázané bez predchádzajúceho preukázateľného písomného súhlasu spoločnosti Basic Draft Technology, s.r.o.

Spoločnosť Basic Draft Technology, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo upraviť obsah Internetovej stránky a/alebo ukončiť prevádzku Internetovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Basic Draft Technology, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame následné škody alebo straty,  spojené so vstupom a použitím Internetovej stránky, ako aj za informácie a materiály, ktoré obsahuje.

Linky, ktoré sa nachádzajú na Internetovej stránke vedú k internetovým stránkam, ktoré spoločnosť Basic Draft Technology, s.r.o. nekontroluje a preto nie je zodpovedná za obsah a funkčnosť týchto internetových stránok. Linky sú poskytované v dobrej viere a umiestnenie linky neznamená súhlas spoločnosti Basic Draft Technology, s.r.o. s jej obsahom.

Tieto právne informácie môže spoločnosť Basic Draft Technology, s.r.o. pozmeniť, upraviť alebo inak zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

 

Kontaktné údaje:

Basic Draft Technology s.r.o., Myslenická 156, 90203 Pezinok
IČO: 47 590 114 | DIČ:
mobil: +421 903 422 479, +420 730 913432
E-mail: management@basicdraft.eu
e.uctoonline@gmail.com